تاریخ شهادت امام حسن(ع)
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بابررسی کتب تاریخی ومسانید شیعی وعامه مجموعه نظرات بزرگان از مورخین ومحدثین در مورد تاریخ شهادت امام حسن(ع) بدست آمده که این نتیجه مباحث میباشد